loader image

ADATVÉDELMI szabályzat

A dressify.hu WEBáruház REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓI, Vásárlói ÉS LÁTOGATÓI RÉSZÉRE

1.    BEVEZETŐ

A dressify.hu (a továbbiakban: „Webáruház”) üzemeltetője, a GÁZSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 4243 Téglás, Kender u. 2., Fióktelep: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 59., Képviseli: Pór Imre, Adószám: 11153906-2-09, Cégjegyzékszám: 09-09-002915, Tel.: +36-30/741-5407, E-mail: dressifyugyfelszolgalat@gmail.com, a továbbiakban: „Adatkezelő”) a jelen Adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) közzétételével ismerteti az adatkezelésére vonatkozó elveit, melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Adatkezelő minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében.

Kérjük, hogy Weboldalunk használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, mely közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait! Az Adatvédelmi Nyilatkozatban az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről.

Az Adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI

Az adatkezelő megnevezése: GÁZSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Az adatkezelő levelezési címe: 4243 Téglás, Kender u. 2

Az adatkezelő e-mail címe: dressifyugyfelszolgalat@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36-30/741-5407

Honlap: dressify.hu

2.    FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

elektronikus kereskedelmi szolgáltatás”: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;

érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

3.    FELHASZNÁLÓK KÖRE

Felhasználó az oldal látogatója, továbbá az oldalon regisztrált, valamint a nem regisztrált, de a Weblap szolgáltatásait igénybevevő, rendelést leadó, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. 

4.    AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

Adattakarékosság elve: A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság elve: A személyes adatok pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR-ban az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság elve: Az adatkezelő felelős a fenti elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

5.    FONTOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

Az adatkezelés célja:Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató/adatkezelő a weboldal működtetése során a webáruház által kínált szolgáltatást nyújthasson az azt igénybe vevő regisztrált és nem regisztrált felhasználók számára, ideértve a megrendelés teljesítését, a szállítást, hírlevél küldését, és minden, a webáruház által az adott időpontban kínált szolgáltatást.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az egyes szolgáltatások esetében a jelen Szabályzat szerint meghatározott.

Az adatkezelésben érintettek köre: A Weboldalon regisztráló felhasználók, a regisztráció nélkül megrendelést leadó felhasználók, valamint a hírlevélre feliratkozó felhasználók.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a Weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az adatok megismerésére és kezelésére jogosultak:Személyes adatainak megismerésére és kezelésére kizárólag az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó és ezek alkalmazottai jogosultak.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése:Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél, illetőleg az adatkezelés jogalapjának függvénye, a Szabályzatban meghatározottak szerint.

Az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha

–        az eredetileg kitűzött cél már megvalósult,

–        a szerződés a felhasználó elállása folytán megszűnt,

–        a felhasználó – a jogszabály alapján kötelező adatkezelés esetét kivéve – az adatkezeléshez történő hozzájárulást visszavonja,

–        kötelező adatkezelés esetén ha a jogszabály által előírt megőrzési idő eltelt.

Az adatkezelő jogosultságai:

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a jelen Szabályzatban foglalt e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy kérheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az érintett pedig az adataiban bekövetkező változásról haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezését követő 15 napon belül köteles tájékoztatni az Adatkezelőt annak érdekében, hogy tevékenysége továbbra is megfeleljen a jogszabályban és a jelen Szabályzatban foglalt adatvédelmi irányelveknek.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Amennyiben jogszabály az adatok megőrzésének kötelezettségét írja elő az Adatkezelő számára, úgy az adatok a jogszabály által előírt megőrzési időn belül az adatkezelő kérése esetén sem törölhetők.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben.

Az érintett fenti jogainak gyakorlása esetén választása szerint postai úton vagy e-mailben kerül tájékoztatásra.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Az érintett jogosultságai:

A tájékoztatás kéréshez való jog: Az érintett a jelen Szabályzatban foglalt elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az érintett kérelmére az Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az érintett által megadott e-mailes vagy postai elérhetőségre tájékoztatást küld.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett a jelen Szabályzatban foglalt elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől, hogy valamely adatát módosítsa. Erről az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedik, melyről az érintett által megadott e-mailes vagy postai elérhetőségre tájékoztatást küld.

A törléshez való jog: Az érintett a jelen Szabályzatban foglalt elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől adatainak törlését. Az érintett kérelmére az Adatkezelő ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi, melyről az az érintett által megadott e-mailes vagy postai elérhetőségre tájékoztatást küld. 

A zároláshoz való jog: Az érintett a jelen Szabályzatban foglalt elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett kérelmére az Adatkezelő ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi, melyről az az érintett által megadott e-mailes vagy postai elérhetőségre tájékoztatást küld.

A tiltakozáshoz való jog: ​Az érintett a jelen Szabályzatban foglalt elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül az Adatkezelő megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről az indokok összefoglaló megjelölésével az érintetett az általa megadott e-mailes vagy postai elérhetőségen tájékoztatja.

6.    Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja: az érintett e-mailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon keresztül az Adatkezelőnek címzett megkeresésében foglaltakra történő válaszadás, kapcsolattartás.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre: a Weboldalon regisztráló felhasználók, valamint az adatkezelő felé megkereséssel élő személyek.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Az adatok törlése a megkeresésben foglaltak teljesítését követően, ezt megelőzően pedig az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.

Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A kezelt adatok köre: az érintett által a megkeresésben megadott adatok, kapcsolattartási űrlapon történő megkeresés esetén az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma.

7.    WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ

Az adatkezelés célja: szolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldalon regisztráló felhasználók.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg, továbbá abban az esetben, ha az érintett a fiókját, illetőleg annak regisztrációját – és így a kezelt személyes adatokat – törli.

Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó, valamint alkalmazottaik.

Adatfeldolgozó: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129., cégjegyzékszám: 09-09-020636)

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.

Kezelt adatok köre:

Kezelt adatok köreAz adatkezelési adatok konkrét célja
Név/CégnévAzonosítás, kapcsolattartás.
E-mail címAzonosítás, kapcsolattartás.
TelefonszámAzonosítás, kapcsolattartás.
Belépési jelszóAzonosítás, kapcsolattartás.
Regisztráció időpontjaTechnikai információs művelet.
IP címTechnikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a regisztrációkor a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg, mely a jelen Szabályzat felhasználó általi megismerésének és elfogadásának is minősül.

8.    MEGRENDELÉS LEADÁSA

Az adatkezelés célja: a Weboldalon keresztül leadott megrendelések nyilvántartása és teljesítése, a megrendelt termékek kiszállítása, a megrendelésekkel kapcsolatos kapcsolattartás, számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése. A felhasználó megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja a kapcsolattartáshoz és számlázáshoz szükséges, valamint jogszabály által megkövetelt adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: a számlázáshoz szükséges adatok vonatkozásában az adatkezelés jogszabályi előíráson, míg az ezen felül megadni szükséges adatok vonatkozásában az érintett hozzájárulásán alapul az adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre: a Weboldalon megrendelést leadó regisztrált és nem regisztrált felhasználók.

Az adatkezelés időtartama: A jogszabályi előíráson alapuló adatkezelés a jogszabályok – így különösen, de nem kizárólagosan a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény – mindenkor hatályos rendelkezései által előírt időtartamig, míg a hozzájárulás alapján kezelt adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Az adatok törlése: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor, illetőleg a megrendeléstől történő elállás esetén történik meg. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint, a jogszabály által előírt időtartam lejártát követően történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó, valamint alkalmazottaik.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Kezelt adatok köreAz adatkezelési adatok konkrét célja
NévAzonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
CégnévAzonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
CímAzonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mailAzonosítás, kapcsolattartás.
TelefonAzonosítás, kapcsolattartás.
Rendelt termék adataiA termék azonosítása.
Regisztráció időpontjaTechnikai információs művelet.
IP címTechnikai információs művelet.

9.    SZÁMLAKIÁLLÍTÁS

Az adatkezelés célja: elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként, vagy papír alapú számla kiállítása és átadása a termékkel együtt.

Az adatkezelés jogalapja: a számlázáshoz szükséges adatok vonatkozásában az adatkezelés jogszabályi előíráson, míg az ezen felül megadni szükséges adatok vonatkozásában az érintett hozzájárulásán alapul az adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre: megrendelést leadó felhasználók.

Az adatkezelés időtartama: A jogszabályi előíráson alapuló adatkezelés a jogszabályok – így különösen, de nem kizárólagosan a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény – mindenkor hatályos rendelkezései által előírt időtartamig, míg a hozzájárulás alapján kezelt adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Az adatok törlése: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor, illetőleg a megrendeléstől történő elállás esetén történik meg. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint, a jogszabály által előírt időtartam lejártát követően történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó, valamint ezek alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus, papír alapú számla esetén papír alapon.

Kezelt adatok köreAz adatkezelési adatok konkrét célja
NévAzonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
CégnévAzonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
CímAzonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
EmailAzonosítás, kapcsolattartás.
TelefonAzonosítás, kapcsolattartás.
Adószám/adóazonosítóA vevő azonosítása, számla jogszabály szerinti tartalommal történő kiállítása.
SzámlaadatokA számla azonosítása, számla jogszabály szerinti tartalommal történő kiállítása.
Számlakiállítás időpontjaTechnikai információs művelet, számla jogszabály szerinti tartalommal történő kiállítása.

10. HÍRLEVÉL KÜLDÉS

Az adatkezelés célja: szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, akciók, hírlevelek küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó felhasználók.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. A felhasználó a hozzájárulását a hírlevelet tartalmazó e-mailben található „Leiratkozás” linkre kattintva is visszavonhatja.

Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó és alkalmazottaik.


Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Adatfeldolgozó: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129., cégjegyzékszám: 09-09-020636)

Kezelt adatok köreAz adatkezelési adatok konkrét célja
NévAzonosítás, Kapcsolattartás
E-mailAzonosítás, kapcsolattartás.
Feliratkozás időpontjaTechnikai információs művelet
IP címTechnikai információs művelet

11. AZ ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY

A személyes adatok feldolgozására jogosult személy az adatfeldolgozó (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”). A feldolgozásra kerülő személyes adatokat az Adatfeldolgozó mindenkori törvényes képviselője(i), alkalmazottai/megbízottai/közreműködői ismerhetik meg. Az adatfeldolgozó személyes adatot harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban az esetben, ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.

Az érintett a regisztrációval, valamint a rendelés leadásával elfogadja és tudomásul veszi, hogy az egyes szolgáltatások (pl. számlázás, kiszállítás) teljesítéséhez szükséges adatai a szolgáltatás teljesítése érdekében az egyes szolgáltatást biztosító adatfeldolgozó részére átadásra kerülnek.

Tárhelyszolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/234-5012

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@shoprenter.hu

Az érintett által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó, valamint alkalmazottaik férhetnek hozzá.

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG

1. Az adatfeldolgozó megnevezése: Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1239 Budapest, Európa utca 12.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 8 777 499

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@expressone.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Az Adatfeldolgozó adatvédelmi irányelvei a https://expressone.hu/public/Express_One_Hungary_Kft_Adatkezelesi_tajekoztato.pdf linken érhetők el.

2.

Az adatfeldolgozó megnevezése: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János u. 9.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@foxpost.hu


Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Az Adatfeldolgozó adatvédelmi irányelvei a https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/adatkezelesi_szabalyzat.pdf linken érhetők el.

HÍRLEVÉLKÜLDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +36-1/234-5012

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: info@shoprenter.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

Az Adatfeldolgozó adatvédelmi irányelvei a https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/ linken érhetők el.

Online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

Global Payments Europe online fizetés:

1.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Global Payments Europe, s.r.o. Magyarországi FIóktelepe

Az adatfeldolgozó székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.

Az adatfeldolgozó e-mail címe:  dpo@gpe.cz 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelés összegének online felületen keresztül történő kifizetésében. Ennek során az Adatfeldolgozó részére a megrendelés azonosítója és összege, valamint név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám első hat és utolsó négy számjegye, bankkártyája márkája kerül továbbításra.

Az Adatfeldolgozó adatvédelmi irányelvei a https://gpnmerchant.com/hu/documents/Adatvedelmi_rendelet-Global_Payments_Europe_s_r_o_1_9_2019.pdf linken érhetők el.

Webáruházunk a bankkártya adatokhoz nem fér hozzá és azokat nem tárolja.

2.

A fizetési felület elérése a BIG FISH Payment Gateway szolgáltatáson keresztül biztosított. Ennek során a szolgáltató kizárólag a fizetési folyamat lebonyolításához szükséges személyes adatokat továbbítja – a felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén – a fizetési felület felé, a szolgáltató a banki adatokhoz, illetve a felhasználó egyéb személyes adataihoz nem fér hozzá.

Az adatfeldolgozó (adattovábbítást végző) megnevezése: BIG FISH Payment Services Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatfeldolgozó (adattovábbítást végző) székhelye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

Az adatfeldolgozó (adattovábbítást végző) e-mail címe: paymentgateway@bigfish.hu

A bankkártyás fizetés választásával, valamint a Webáruház Vásárlási feltételeinek és Adatvédelmi szabályzatának elfogadásával (a rendelés leadásakor a vonatkozó checkbox kipipálásával) az érintett hozzájárul ahhoz, hogy a Webáruház által a Global Payments Europe, s.r.o. Magyarországi Fióktelepe által működtetett fizetési felület részére a BIG FISH Payment Services Kft. továbbítsa a fizetéshez szükséges (személyes) adatokat. A továbbított adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám első hat és utolsó négy számjegye, bankkártyája márkája. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, illetve az adatok tárolása a tranzakciós adatok kereskedő részére történő visszakereshetőségének biztosítása céljából.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelés összegének online felületen keresztül történő kifizetésében.

KÖNYVELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG

Az adatfeldolgozó megnevezése: Nánássy Dánielné

Az adatfeldolgozó székhelye: 4024 Debrecen Petőfi tér 17. 1e/10.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36305256360

Az adatfeldolgozó e-mail címe: merlegn@gmail.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlaviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

1.    SÜTIK (COOKIE-K)

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlap a felhasználó böngészőjének küld el, azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a felhasználó eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a felhasználó számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik.

A weboldal által használt cookie-k főbb jellemzői:

1.    Szükséges cookie-k: a tárhelyszolgáltató, annak érdekében, hogy a Webáruház helyes működését biztosítani tudja, cookie-k használatára van szükség. Azokat a sütiket nevezzük szükségesnek, amelyek nélkül a webáruház nem tudna megfelelően funkcionálni.

A szükséges cookie-k szabályozzák a következő funkciókat:

–        a beléptető oldal megjelenjen-e újra vagy sem a látogatónak,

–        a kívánságlistára tett termékek listáját,

–        a bolt aktuális valutáját, amit a vásárló tud állítani,

–        a bolt aktuális nyelvét, amit a vásárló tud állítani.

2.    Statisztikai cookie-k: A statiszikai cookie-k információt gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a Webáruházat. Ezek a sütik nem tudják pontosan beazonosítani a felhasználót. A statiszikai cookie-k által gyűjtött információk közé tartoznak az oldalmegtekintések, a kattintások, a munkamenetek hossza, a látogatás időpontja, stb. 

3.    Marketing cookie-k: A marketing cookie-k abban segítenek, hogy minél kellemesebb böngészési élményt tudjon nyújtani a Webáruház a látogatói számára, többek között személyre szabott ajánlatok és hirdetések megjelenítésével. 

Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek a felhasználó számára.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

Az adatkezelés célja: a weboldal, illetőleg a webáruház működtetése, többletszolgáltatás, a látogatottság nyomon követése, a felhasználói élmény javítása, marketing célok megvalósítása.

Az adatkezeléssel érintettek köre: a Weboldal látogatói, illetőleg a Webáruház felhasználói.

Az adatkezelés jogalapja: a szükséges és statisztikai célú sütik esetében a Weboldal, illetőleg a Webáruház működtetésének szükségessége, míg a marketing sütik esetében a Webáruház, illetőleg a Weboldal látogatójának vagy felhasználójának hozzájárulása. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre a https://support.shoprenter.hu/hc/hu/articles/360001395228-S%C3%BCtik-a-ShopRenteres-web%C3%A1ruh%C3%A1zakban linken érhető el.

Az adatok megismerésére jogosult: Az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó, valamint alkalmazottaik.

Harmadik fél (pl. Facebook) sütije esetében a harmadik fél is adatkezelőnek tekintendő. Ezek részletesen a https://support.shoprenter.hu/hc/hu/articles/360001395228-S%C3%BCtik-a-ShopRenteres-web%C3%A1ruh%C3%A1zakban linken érhetők el.

A Facebook cookie vonatkozásában a Facebook adatvédelmi irányelvei a https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation linken érhetők el.

Az Instagram cookie vonatkozásában az Instagram adatvédelmi irányelvei a https://help.instagram.com/519522125107875 linken érhetők el.

A Google Analytics cookie vonatkozásában a Google adatvédelmi irányelvei a https://policies.google.com/privacy?hl=hu linken érhetők el.

Adatfeldolgozó: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129., cégjegyzékszám: 09-09-020636)

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatkezelés időtartama: a szükséges és statisztikai sütik a webáruház működtetéséhez szükséges, a https://support.shoprenter.hu/hc/hu/articles/360001395228-S%C3%BCtik-a-ShopRenteres-web%C3%A1ruh%C3%A1zakban linken megjelölt ideig, míg a marketing sütik szintén a linken megjelölt ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek kezelésre.

2.    ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA  

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik.

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával továbbít harmadik személynek vagy személyeknek.

3.    AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés, probléma, vita esetén a jelen Szabályzatban rögzített elérhetőségeken fordulhat az Adatkezelőhöz, illetve az Adatfeldolgozóhoz az általa kezelt adatok tekintetében.

Amennyiben az érintett megítélése szerint a jogszerű állapot ennek ellenére, illetőleg ebben az esetben nem állítható helyre, jogosult a hatósághoz fordulni az alábbi elérhetőségeken:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36-1/391-1400 

Fax: +36-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

webcím: https://naih.hu 

4.    AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ főbb JOGSZABÁLYOK

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Az elektronikus hírközlésről 2003. évi C. törvény.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.).

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatályba lépésének időpontja: 2021.04.20.

Az adatkezelő a változtatás jogát fenntartja.

Kosár

0
image/svg+xml

Nincs termék a kosárban.

Continue Shopping